2011/892/ЕС: Решение на Комисията от 22 декември 2011 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 9533) текст от значение за ЕИП