Дело T-36/12: Определение на Общия съд от 19 април 2016 г. — Athens Resort Casino/Комисия (Държавни помощи — Отмяна на обжалвания акт — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за постановяване на решение по същество)