Съобщение на Комисията до Съвета в съответствие с член 19, параграф 1 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (отработени масла)