Съобщение на френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Известие във връзка със заявлението за разрешение за изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наречено „Разрешение за Echemines“ (Текст от значение за ЕИП)