Предложение за регламент (EО) № …/.. на Европейския Парламент и Съвета от […] относно статистиките за търговията със стоки между Общността и нейните държави-членки и трети страни (Кодифицирана версия)