Регламент (ЕО) № 1488/97 на Комисията от 29 юли 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски продукти и храни$