Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, представено на срещата му от 20 януари 2009 годиa относно проекторешението на Комисията във връзка с дело COMP/39.406 — Морски маркучи (1) — Докладчик: Люксембург