Писмен въпрос E-9539/10 Marietje Schaake (ALDE), Edward McMillan-Scott (ALDE) и Barbara Lochbihler (Verts/ALE) до Съвета. Измерване на въздействието на санкциите на ЕС срещу Иран