Решение на Комисията от 23/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8049 - TPG CAPITAL / PARTNERS GROUP / TH REAL ESTATE PORTFOLIO) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)