PROPCELEX Решение на Комисията от 4 април 2006 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно определени екипи от Съединените американски щати за събиране и производство на ембриони (нотифицирано под номер C(2006) 1248)Текст от значение за ЕИП.