2007/355/ЕОРешение на Комисията от 21 май 2007 година относно невключването на карбарил в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2093) (Текст от значение за ЕИП)