Заключение на генералния адвокат Elmer представено на24 октомври 1996 г.