Písomná otázka E-3639/09 Luisa Morgantini (GUE/NGL), Angelika Beer (Verts/ALE), Jan Marinus Wiersma (PSE), Monica Frassoni (Verts/ALE), Marco Cappato (ALDE), Thijs Berman (PSE) a Maria Martens (PPE-DE) Komisii. Plnenie rozpočtu EÚ na rok 2009, pokiaľ ide o reakciu EK na krízu