Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 26 юни 2006 г. # Olympiakes Aerogrammes AE срещу Комисия на Европейските общности. # Обезпечително производство - Държавни помощи. # Дело T-416/05. TITJUR Olympiakes Aerogrammes/Комисия