/* */

Дело C-59/06 P: Решение на Съда (втори състав) от 6 декември 2007 г. — Luigi Marcuccio/Комисия на Европейските общности (Жалба — Длъжностно лице — Длъжност в трета страна — Промяна на длъжност и на лицето, което я заема — Принцип на зачитане на правото на защита — Обхват — Тежест за доказване)