Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8162 — Daimler/Athlon Car Lease International) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)