Решение на Комисията от 04/03/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7909 - LONE STAR FUND IX / N&W GLOBAL VENDING) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)