Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за задължението за клиринг (ОВ L 195, 20.7.2016 г.)