Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6754 — KM Holdings/KM Group) текст от значение за ЕИП