/* */

TITJUR J D Wetherspoon Решение на Съда (четвърти състав) от 5 март 2009 г. # J D Wetherspoon plc срещу The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs. # Искане за преюдициално заключение: VAT and Duties Tribunal, London - Обединеното кралство. # Първа и Шеста директива ДДС - Принципи на данъчен неутралитет и на пропорционалност - Правила относно закръгляването на размера на ДДС - Методи и нива на закръгляване. # Дело C-302/07.