Писмен въпрос E-4427/06 зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Субсидии на Общността за корпоративната група Язаки Салтано (Yazaki Saltano)