Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7922 — Nordic Capital/Greendeli Investment Holding) (Текст от значение за ЕИП)