Решение на Комисията от 9 март 2016 година за създаване на експертна група на Комисията във връзка с целите за електроенергийна междусистемна свързаност$