Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/548 на Комисията от 8 април 2016 година за одобряване на основното вещество диамониев фосфат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (Текст от значение за ЕИП) C/2016/1988