Απόφαση (ΕΕ) 2016/991 του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2016, για τον διορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση του Βασιλείου της Ισπανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών