Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 4/2016 на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно заразните болести по животните и за изменение и отмяна на някои актове в областта на здравеопазването на животните (Закон за здравеопазването на животните)