Дело C-216/10 P: Определение на Съда (осми състав) от 25 ноември 2010 г. — Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Applus Servicios Tecnológicos SL (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) и членове 5, 73, 74, както и член 79 — Фигуративна марка „A+“ — Възражение на притежателя на словната марка на Общността „AirPlus International“ — Отхвърляне на възражението)