Заключение на генералния адвокат Bot представено на14 юли 2011 г. # Department of the Environment for Northern Ireland срещу Seaport (NI) Ltd и други. # Искане за преюдициално заключение: Court of Appeal in Northern Ireland - Обединеното кралство. # Преюдициално запитване - Директива 2001/42/ЕО - Член 6 - Определяне на орган за консултиране, който е вероятно да бъде засегнат от екологичните последици на изпълнението на плановете и програмите - Възможност за консултиращия орган да създава планове или програми - Задължение за определяне на отделен орган - Ред и условия за информиране и консултиране на органите и на обществеността. # Дело C-474/10. Seaport и др. TITJUR