PROPCELEX Решение на Съвета от 15 септември 1986 година за сключване на Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността