Писмен въпрос E-8157/10 Rebecca Harms (Verts/ALE) до Комисията. Директива относно радиоактивните отпадъци (2 от 2)