PROPCELEX Директива 2005/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година за изменение на Директива 76/115/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно анкерните закрепвания на обезопасителните колани на моторни превозни средстваТекст от значение за ЕИП.