Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov – Konsolidovaná ročná účtovná závierka Európskej únie – rozpočtový rok 2012