Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams – Europos Sąjungos konsoliduotosios metinės ataskaitos – 2012 finansiniai metai