Komisjoni teatis euroopa parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale – Euroopa liidu 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne