Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟX αριθ. 39/2008, της 14ης Μαρτίου 2008 , για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών