Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z  21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES Text s významom pre EHP