Предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия ***I Изменения, приети от Европейския парламент на 23 юни 2011 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))