Κανονισμός (EE) 2016/56 της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση εκχυλισμάτων δεντρολίβανου (Ε 392) σε λιπαρές ύλες για επάλειψη (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)