TITJUR Заключение на генералния адвокат Mischo представено на18 март 1987 г. # Firma Karl-Heinz Neumann срещу Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. # Искане за преюдициално заключение: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Германия. # Изгубване на обезпечението. # Дело 38/86. Neumann