Дело C-498/08 P: Жалба, подадена на 18 ноември 2008 г. от Fornaci Laterizi Danesi SpA срещу Определение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 9 септември 2008 г. по дело T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi SpA/Комисия на Европейските общности