Решение на Комисията от 12 март 2009 година за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на телевизори (нотифицирано под номер C(2009) 1830) (текст от значение за ЕИП) (2009/300/ЕО)