Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7950 — EGB/GP) (Текст от значение за ЕИП)