Решение (ЕС) 2016/859 на Съвета от 4 март 2016 година относно подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави-членки, и временното прилагане на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз