Решение на Съвета oт 14 февруари 2006 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Чили относно изменения в Споразумението за търговия с вина, приложено към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна$