Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5238 — Ineos/BASF Assets) Текст от значение за ЕИП