Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1040 на Комисията от 24 юни 2016 година за предоставяне на поисканата от Италианската република дерогация по отношение на областите Ломбардия и Пиемонт по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер С(2016) 3820) C/2016/3820