Sklep Skupnega odbora EGP št. 192/1999 z dne 17. decembra 1999 o spremembi Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih zunaj okvira štirih svoboščin