Решение на Комисията от 10/02/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7921 - CINVEN / KURT GEIGER) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)