2012/313/ЕС: Решение № 1/2012 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС — Черна гора от 21 юни 2011 г. за изменение на Решение № 1/2010 за приемане на процедурен правилник на Съвета за стабилизиране и асоцииране предвид създаването на съвместен консултативен комитет между Европейския икономически и социален комитет и социалните партньори и други организации на гражданското общество в Черна гора и на съвместен консултативен комитет между Комитета на регионите на Европейския съюз и местните и регионалните органи в Черна гора