Решение (ЕС) 2020/2140 на Съвета от 15 декември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет